Nákupní košík0 ks / 0 Kč
Zvolená měna:
Náhled

Váš nákupní košík

Váš nákupní košík je zatím prázdný..

Přihlášení / Registrace

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Najdete nás i na MALL.CZ

Novinky na e-mail 

Máte-li zájem o informace o akcích, slevách, novinkách a nejste doposud našim zákazníkem, vyplňte Váš e-mail. 
Po ověření Vaší e-mail adresy bude vše hotové. Nebojte se, zabere Vám to jen chvilku. 

 

Impregnace, čištění povrchů
Mohlo by Vás zajímat...


PCC MORAVA - CHEM TopMeister Injection Touch - 5l vysoušeč zdiva

 
TopMeister INJECTION TOUCH - Vysoušeč zdiva je přípravek na vysoušení stěn, zdiva a podlah a pro ochranu před kapilárním nasáváním vlhkosti. Produkt je tekutý, nízkoviskózní a bezbarvý přípravek na bázi silanů. Je určen k hloubkové impregnaci a hydrofobizaci minerálních povrchů a prvků konstrukce. Účinně chrání strukturu materiálu proti vodě a promočení. Chrání před tvorbou skvrn, chrání před vápencovými výkvěty a slanou vodou, zvyšuje mrazuvzdornost ošetřeného povrchu.
 
POUŽITÍ PRODUKTU: Přípravek pro injektážní účely použijete nastříkáním produktu na zavlhlý povrch (stěny, zdi, beton, cihly, kámen).
  
Přípravek TopMeister Injection Touch je určený na vysoušení stěn, zdiva, podlah a pro ochranu před kapilárním nasáváním vlhkosti. Produkt je tekutý, nízkoviskózní a bezbarvý přípravek na bázi silanů. Je určen k hloubkové impregnaci a hydrofobizaci minerálních povrchů a prvků konstrukce. Účinně chrání strukturu materiálu proti vodě a promočení. Chrání před tvorbou skvrn, chrání před vápencovými výkvěty a slanou vodou, zvyšuje mrazuvzdornost ošetřeného povrchu.

POUŽITÍ PRODUKTU: Přípravek pro injektážní účely použijete nastříkáním produktu na zavlhlý povrch (stěny, zdi, beton, cihly, kámen).
 
VYDATNOST: 0,25-0,30 l/m2. Spotřeba závisí na aplikační technice a nasákavosti ošetřovaného povrchu.
 
NÁVOD K POUŽITÍ: U tohoto produktu nemusíte vrtat vstřikovací otvory. Stačí jej aplikovat válečkem, štětcem nebo postřikem. Očistěte povrch od prachu a nadměrného znečištění. Aplikujte přípravek na povrch. Počkejte až uschne.Před aplikací doporučujeme vyzkoušet její působení na malé ploše povrchu.
 
BEZPEČNOST A SKLADOVÁNÍ: Dbejte základních pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví. Výrobek uschovejte pevně uzavřený. Chraňte před dětmi a zvířaty. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. Chraňte oči. Před použitím doporučujeme přečíst si technický list přípravku. Skladujte v teplotách 5-30° C.
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a výpary.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Prevence
P210 - Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Nekuřte.
P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
 
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Reakce
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou / sprchou.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽEN Í OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 - Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Skladování
P403 + P235 - Skladujte na dobře větraném místě
 
Složení produktu: isopropylalkohol >70%, oxid křemičitý <30% 


Parametry

Objem5.00 l

Tisk karty
Mám otázku..
Zavřít

Váš dotaz na zboží TopMeister Injection Touch - 5l vysoušeč zdiva

Jméno:*
Telefon:*
Email:*
Předmět:*
Váš dotaz :  
Povinné položky*

Mohlo by Vás zajímat...