Koszyk0 ks 

Twój koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty..

Nahoru

Polityka prywatności i plików cookies Japlo.pl

§ 1

Podstawowe cele Polityki prywatności

1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.japlo.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez J.P. Leroy s.r.o.,  z siedzibą: ul. Lípová 1965; 737 01 Czeski Cieszyn; Republika Czeska , posiadającą nr NIP (DIČ): CZ25374168 oraz nr Regon (IČ): 25374168, zwaną dalej „JPL”.

2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w szczególności składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez JPL towary i usługi.

3. Nadrzędnym celem JPL jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.4. Dane osobowe podane przez Użytkowników są chronione przez JPL zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).


§ 2

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest J.P. Leroy s.r.o.,  z siedzibą: ul. Lípová 1965; 737 01 Czeski Cieszyn; Republika Czeska , posiadającą nr NIP (DIČ): CZ25374168 oraz nr Regon (IČ): 25374168

2. JPL nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na poniżej podane kontaktowe:

- adres pocztowy: ul. Lípová 1965; 737 01 Czeski Cieszyn; Republika Czeska
- adres poczty elektronicznej: info@japlo.pl
- nr fax:+420 558 772 241
- numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +420 558 772 244 - mówimy po polsku czynny od       poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

§ 3

Sposób zbierania danych osobowych

1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niektórych funkcjonalności Serwisu (np. składanie zamówień) jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega JPL.

4. W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na oferowane przez JPL towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych dla celu marketingowego jest dobrowolne.

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla określonego celu następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

§ 4

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.

2. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań JPL wobec Użytkownika.

3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.

4. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez JPL zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień.

5. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa JPL może zostać zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.


§ 5

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu towarów i usług. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

3. JPL może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a JPL (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit b RODO);
- realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a JPL (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- wywiązania się przez JPL z obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub gdy wprost nakazuje to przepis prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- spersonalizowanego marketingu bezpośredniego towarów i usług oferowanych przez JPL a także celów statystycznych - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
- przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
- obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). W celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane innym odbiorcom takim jak: operatorzy pocztowi, spedytorzy, przewoźnicy, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne. Zakres przekazywanych danych osobowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto, JPL może przekazywać dane osobowe Użytkowników innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, jak również może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 6, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

ING Bank Śląski S.A.

6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z JPL, a po jej wykonaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń (np. obsługa reklamacji) oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu przez Klienta dane osobowe będą przechowywane do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

9. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10. JPL, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu.


§ 6

Prawa Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
- prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);
- prawo do usunięcia danych (podstawa prawna: art. 17 RODO);
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO);
- prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO).

2. Ponadto, w przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

3. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.


§ 7

Pliki cookies

1. JPL wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.


2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.


3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.


4. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.


5. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak:

- remarketing,
- kategorie zainteresowań,
- podobni odbiorcy,
- inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
- kierowanie demograficzne i na lokalizację.

6. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

- sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i końcu jej zamknięciem;

- trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej;

- własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis JPL oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez JPL , w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

7. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

8. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

9. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

10. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

11. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

12. Informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies znajdują się na stronach przeglądarek internetowych.

13. JPL umieszcza na stronach swojego Serwisu przycisk powiązany z serwisem Facebook. Używając tego przycisku Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności Facebook. Z polityką tą można zapoznać się na stronie internetowej pod linkiem https://www.facebook.com/policies/cookies/.

14. JPL umieszcza na stronach swojego Serwisu przycisk powiązany z serwisem YouTube. Używając tego przycisku Użytkownik przekierowany zostaje do serwisu YouTube, w którym obowiązuje polityka prywatności YouTube. Z polityką tą można zapoznać się na stronie internetowej pod linkiem https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl

15. JPL umieszcza na stronach swojego Serwisu przycisk powiązany z serwisem Tweeter. Używając tego przycisku Użytkownik przekierowany zostaje do serwisu Tweeter, w którym obowiązuje polityka prywatności Tweeter. Z polityką tą można zapoznać się na stronie internetowej pod linkiem https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies.


§ 8

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez JPL przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

2. Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników JPL, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez JPL, jako administratora danych.